A Mi Hazánk cigány programjának fő elemei

(Részlet a Virradat Programból)

 

Alapvetések

A cigányság „integrálatlanságának” a legfőbb okát a liberális szociológusok a szegénységgel magyarázzák. Azt mondják, hogy mivel szegények, és a társadalom is ,,megkülönbözteti őket”, ezért csökkent az érdekérvényesítő képességük, ezért nem tudnak dolgozni, és ezért nem tudnak integrálódni sem. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy a szegénység, és bármely egyéb külső körülmény csak bizonyos mértékben kondicionálja az egyént (pl.: ha szegény, akkor nem gázzal fűt, csak fával, vagy nem az egész lakást fűti, hanem csak egy szobát; ilyen szinten kondicionálja, határok közé szorítja), de nem determinálja, nem kényszerítheti arra, hogy ellopja más fáját, vagy rablással szerezzen magának pénzt, ahogy az sem a szegénység függvénye, hogy valaki éjjel-nappal bömbölteti a cigányzenét, zavarja a környezetét, nem tartja be az alapvető együttélési szabályokat, normákat. Ezek a cselekmények mindig az egyén egyéni döntése alapján születnek, nem a külső hatások kényszerítő eredőjeként. A fent említett hamis elvből születik aztán a pozitív diszkrimináció, és a megélhetési bűnözés sötét gyakorlata. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy nem a szegénység a bajok fő oka, hanem a mély igénytelenség, a lélek mélyzüllött állapota, mely aztán magával hozza a szemetes környezetet, a munkakerülést, a segélyeken élést, a pénz elverését, a gyermekek veszélyeztetését, stb. Ezért nem vezettek eredményre a cigányintegrációra szánt milliárdok (amiket egyébként szinte teljes mértékben elloptak az úgynevezett cigányvezetők), mert hiába kaptak szép házat, a padlót eltüzelték, az ablakokat eladták, és rövid időn belül ugyan az a putri lett, mint amit milliárdokkal akartak felszámolni a ,,cigányintegrációs szakemberek”. A magyarországi pártok ráadásul tudatosan nem is akarnak megoldásokat találni, mert olcsó szavazatokat látnak a cigányságban.

Egyedül nekünk van olyan programunk, amely gyors és valós eredményeket tud hozni. A cigánysággal kapcsolatos, évtizedek, sőt évszázadok óta fennálló megoldatlan problémákat a Mi Hazánk Mozgalom a következőképpen fogja felszámolni:

 • Írni-olvasni tudáshoz kötjük a szavazati jogot.
 • A cigány programok finanszírozását leállítjuk, mert az ablakon kidobott pénz volt az a sok százmilliárd forint, amit eddig a magyar adófizetők zsebéből ezekre költöttek. Az elmúlt 3 évtized cigány vezetőit felelősségre vonjuk, elszámoltatjuk.
 • A pozitív diszkriminációt megszüntetjük, sehol sem jelenthet előnyt a cigány származás, faji alapon nem kaphat valaki plusz pontszámot az oktatásban, ösztöndíjat vagy éppen lakást, nem szerezhet előjogokat egy munkahely megszerzése esetén.
 • Alkotmányban rögzítjük, hogy alkotmányellenes az Opre Roma Párt által felvetett, négy magyarországi megyéből kialakítandó Cigány Tartomány gondolata, és bűncselekménnyé minősítjük a cigány szeparatista törekvéseket. Nem lesz újabb Trianon!
 • A magyarság elleni rasszista uszítást, lealacsonyítást, történelemhamisítást, illetve verbális és fizikai támadásokat kiemelt bűncselekménnyé tesszük.

A cigánytelepek, no-go zónák felszámolása

 • A magyarországi települések jelentős részén olyan területek jöttek és jönnek létre, ahol a magyar állam képtelen fenntartani a törvényes rendet. Ezeken a településeken/ településrészeken komoly probléma a közbiztonság mellett, hogy a becsületesen dolgozó emberek értékei, ingatlanjai folyamatosan elértéktelenednek és egy élet munkája megy tönkre.
 • Az elmúlt időszak kormányai nem tudtak vagy nem akartak hozzányúlni a kérdéshez. Illetve rossz irányból közelítették meg, mert helytelenek az alapelvek. A liberális integrációs modell teljes kudarca szüli az egyre tarthatatlanabb állapotokat. Mert csak jogokat adtak és segélyeket, de ezért nem támasztottak elvárásokat.
 • A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely felszámolná az egyre szaporodó no-go zónákat, de elsősorban törvényi erővel, és nem ingyen, tönkre tehető lakások ajándékozásával, ahogy az eddigi kormányok tették.

A lezüllöttség és a mély-igénytelenség

Ez a pont kardinális jelentőségű a probléma megoldása szempontjából. Ehhez nagyon fontos, hogy a be nem avatkozás ideje már lejárt. Hathatós, tevőleges beavatkozással normákat és életvezetési szabályokat kell bevinni, bevezetni. Csak normák megismerése révén válhatnak értékesebb tagjává a helyi közösségnek. Ez persze nem mehet mindig könnyen. Lesz egy réteg, ami könnyedén megérti, hogy az udvaron nem állhat halmokban a szemét, hogy a szemétszállítás kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás, és a kukát sem szabad eladni, eltüzelni. De a nehezebben változók számára kilátásba kell helyezni, hogy amennyiben ezeket az alap normákat nem akarja betartani, akkor milyen szankciókra számíthat. Ha valóban azt érzik, hogy ezek a szankciók nem csak üres fenyegetések, akkor a lezüllött réteg nagy része elkezdi követni ezt a normát, és csak kisebb esetszámban kell alkalmazni a beígért törvény szerinti szankciót, büntetést. Ebben hatalmas szerepe van a hatóságok következetes munkájának.

 • Ehhez kapcsolódik egy másik kezdeményezésünk: a lakcímkártyák kiadását feltételekhez kötjük, nem kaphatnak minden putrihoz lakcímkártyát.

Népességrobbanás – Családtervezési Hatóság

Létrehozzuk és felállítjuk a Családtervezési Hatóságot, amellyel megállítjuk a cigányság körében tapasztalható felelőtlen népességrobbanást. A cigányság létszáma nemzedékenként duplázódik. Az elmúlt harminc évben a cigánynak tekintett népesség száma 400 ezerről 876 ezer főre nőtt, tehát több mint duplázódott Magyarországon, eközben nőtt a mély-igénytelenségben, bűnözői körben felnővő gyermekek száma, akiknek esélyük sincs a beilleszkedésre. A Családtervezési Hatóság ingyen biztosít szakszerű fogamzásgátló eszközöket (például spirál felhelyezését) annak érdekében, hogy ne a mély-igénytelenségbe szülessenek tömegesen a gyermekek. További intézkedéseink:

 • Visszaszorítjuk a gyermekanyaságot, a 18 éves kornál előbb gyermeket vállalók szüleit felelősségre vonjuk.
 • Bizonyos esetekben, például az alapvető higiéniai körülményeknek sem megfelelő cigánytelepeken a születendő gyermekszám maximalizálása. A második gyermektől munkaviszonyhoz kötjük a gyermekvállalást.
 • A nem megfelelő körülmények között nevelt gyermekek családból történő kiemelése és a szülők elleni eljárás indítása kiskorú veszélyeztetése miatt.
 • A támogatási rendszer szigorúbb szabályokhoz való kötése, például iskolai végzettség, munkahely, büntetlen előélet.
 • Családipótlékot munkához kötjük.
 • Harmadik gyerektől minden családtámogatást munkához kötünk.
 • Ahová hazaviszik a gyereket, az lakható ingatlan legyen, ne putri. Legyen szabványos kémény, szabványos áram, szabványos szennyvíz, szemétszállítási szerződés.

Végül nagyon fontos kérdés a gyermekvédelmi, családsegítői szervezetek hatékony és pontos működése, ami kulcsszerepet játszik a jövő generációjának felnevelésében. Jelenleg azt látjuk, hogy ezek a szervezetek vagy nem működnek, vagy nem jól működnek. Nem követelik meg azokat a feltételeket, amiket a tisztességes gyermekneveléshez a törvény is szigorúan előír. A gyermekvédelem komplex fejlesztésére van szükség. Az abban dolgozók bérének növelésére, a nevelőszülői hálózat bővítésére és a speciális intézményi hálózat fejlesztésére.  Fontos a felelőtlen gyermekvállalás tömeges gyakorlatának megfékezése.  A szülők felelősségének a hangsúlyozása akár szankciókkal is, hiszen a gyermek egészséges testi-lelki- szellemi, erkölcsi neveléséért a szülő a felelős. Fontos a hatóságok és a hivatali szervek szigorúbb és szoros együttműködésen alapuló rendszerének kiépítése, hatékonyabbá tétele.

 • A gyámhatóságnak jobban kell működnie. Fontos, hogy a gyermekvédelem ki tudja emelni a veszélyeztetett gyerekeket, mert ma ennek a feltételei nem adottak. Az ebben a szektorban dolgozók bérét emelni kell, több jogot és védelmet kell adni számukra, hogy bátrabban tudjanak fellépni.
 • Bővíteni kell a nevelőszülői hálózatot.
 • Ahol mindkét szülő bűnöző, ott el kell venni a gyerekeket.
 • Az állami nevelőintézeteket pedig jelentősen fejleszteni kell, több odafigyelésre van szüksége az állami gondozásba vett gyermekeknek, hogy ne még rosszabb körülmények közé kerüljenek az alkalmatlan szülőktől elvett gyerekek. A Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz hasonló kezdeményezések kiemelt támogatása.

Közbiztonság

A cigánysággal kapcsolatos problémák jelentős része közbiztonsági probléma, ezért nem lehet megoldani a cigány-magyar együttélés vagy „együtt nem élés” problémáját egy átfogó közbiztonsági reform nélkül.

 • Létrehozzuk a különleges jogkörökkel felruházott csendőrséget, amely azonnal bevethető egységként azonnali eredményeket tud elérni, legyen szó akár csendháborításról, akár maffiaként működő bűnszervezetekről.
 • Közfeladatot ellátó személy megtámadása esetén azonnal letöltendő börtön legyen a büntetés
 • „Lex Olaszliszka”: Kezdeményezzük, hogy a cigányság köreiben jellemzően előforduló lincselést külön törvény szankcionálja, kerüljön be a Büntető Törvénykönyvbe önálló tényállásként, súlyos büntetéssel sújtva.
 • Szabálysértési értékhatárt újra 20 ezer forintra csökkenteni.
 • Elrettentés céljával a visszaeső, legsúlyosabb bűncselekményeket (jellemzően gyilkosságot) elkövető bűnözők esetében a fegyházbüntetés letöltése államközi egyezmény keretében oroszországi (főként szibériai) – vagy egyéb olyan országokban, ahol a EU-átlagnál jóval szigorúbb fegyházak vannak – büntetésvégrehajtási intézményekben történne.
 • A három csapás néven ismertté vált jogintézmény eredményesebb alkalmazása.

Oktatás

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az oktatásban szegregálna is. Elfogadhatatlan, hogy számos – főként magyar – szülő kénytelen másik településre hordani gyermekét iskolába, óvodába, mert a saját településén a viselkedészavaros – többségében cigány – gyermekek miatt ellehetetlenül az oktatás. A tanulók is különbözőek, ennek megfelelően kell az integrációt és a szegregációt alkalmazni.  Nem tartjuk megfelelőnek az integráció mindenáron történő erőltetését. Fontos lehet a speciális, szegregált oktatásuk főleg a viselkedészavaros gyermekeknek, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az oktatás csak a rendezett otthoni körülményekkel együtt fejtheti ki a pozitív hatását. Így ebben is nagyon fontos a szülők felelősségének hangsúlyozása.

 • Alkotmányban rögzítjük a normális oktatáshoz való jogot, amely kizárná a gyöngyöspatai esetet, ahol azok a viselkedészavaros diákok (és családjaik) kaptak százmilliós kártérítést, akik miatt a normális szülők arra kényszerültek, hogy szomszédos településre ingázva, máshol taníttassák a gyermekeiket.
 • A gyógypedagógia mintájára különítenénk el a viselkedészavaros gyermekeket, akiknek speciális szakemberekkel, speciális oktatásra van szükségük. Egyúttal biztosítanánk a tisztességesen tanulni akaró diákok és pedagógusok számára a normális körülményeket az oktatáshoz.
 • Az elkülönített gyermekek közül azok esetében, ahol nem biztosított a normális családi háttér, illetve például ahol mindkét szülő bűnözői életmódot folytat, a gyermekek egészséges fejlődése érdekében bentlakásos iskolákat hozunk létre.

További bejegyzések

A kormányzat hibája, hogy újra aszály fenyegeti az eredményes gazdálkodást!

Dér Dániel

Ne a profit és a kizsákmányolás, hanem a magyar dolgozó élete legyen az első!

Dér Dániel

Nem vált be a kormány akkumulátorgyár nagyhatalmi terve!

Dér Dániel

Ez az oldal sütiket használ, hogy javítsa az online élményt, lehetővé tegye a tartalom megosztását a közösségi médiában, mérje a weboldal látogatottságát, és az Ön böngészési tevékenysége alapján személyre szabott tartalmakat jelenítsen meg. Ez magában foglalja a keresési eredmények pontosabb megjelenítését, a lényegretörőbb tartalmak és tájékoztató anyagok megjelenítését, a jobb kommunikációt és az oldal teljesítményének javítását.

Elfogadom Bővebben