A Mi Hazánk Mozgalom kabinetjeinek listája

Állatvédelmi Kabinet

A Mi Hazánk Mozgalom az ország legnagyobb nemzeti zöld pártja, mely a parlamentbe, azaz a falig elviszi azokat az ügyeket, amiket képvisel. Valljuk azt, aki hazáját szereti az a lakókörnyezetét és annak élővilágát is szereti, óvja. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy az állatok jobb életkörülményeinek biztosításához országos szintű szemléletváltásra van szükség, mely mindennemű állattartó felvilágosításával és az iskolákban zajló állatvédelmi oktatóprogramok révén valósulhat csak meg. Nagyon fontos, hogy a politika felelőssége abban van az állatvédelem kapcsán, hogy az évtizedes mértékű lemaradásokat más országokhoz képest utolérjük, és megteremtsük az állatvédelem gazdasági és mindennemű törvénykezési hátterét.
Továbbá, ne csak törvényeket hozzunk létre, hanem alkalmazzuk is azokat.

kabinet alapító mottója:

„A felelős állattartás nem egy napról szól! Hanem a mindennapokról!”

Elnök: Veres Csaba – [email protected]

Cigányügyi Kabinet

Feladatunk a cigány-magyar együttélés problémáira való rámutatás, olyan törvényjavaslatok kidolgozása, amely a többségében cigányok által lakott no-go zónákban a kiileszkedett, igénytelen és sokszor törvénytelen életmód törvényes felszámolását eredményezi. Illetve a napi közbiztonsági problémákkal hozzánk fordulók számára nyújtunk segítséget, a hatóságok figyelmének felhívásával, értesítésével. Gyakorlati lépéseket teszünk többek között, illegális hulladéklerakás megszűntetésére, vagy gyermekek veszélyeztetése ellen hatóságok értesítésével.

Elnök: Pakusza Zoltán – [email protected]

Családügyi és Szociális Kabinet

Meggyőződésünk, hogy Magyarországon és Európában jelentkező társadalmi problémák kezelésére hatékony megoldást jelent a hagyományos, többgenerációs családmodell. Az LMBTQP+ és hasonló liberális eszmék atomizálják a társadalmat, szétszakítva az évezredek óta természetes szociális védőhálót jelentő család és egyéb közösségek egységét, a természetes kapcsolataitól megfosztott és lényeges vagyonnal nem rendelkező egyént kiszolgáltatva a modern társadalmakat irányító gazdasági erőknek. Hisszük, hogy csak a hagyományos és természetes család képes olyan védőhálót szőni a tagjai köré, amivel csökkenthetik a szociális és gazdasági kiszolgáltatottságát a család tagjainak. A legfontosabb feladatunknak ennek a családmodellnek az erősítését, támogatását, népszerűsítését tartjuk és hisszük, hogy ezen a modellen keresztül orvosolható számtalan a hazánkat feszítő szociális és társadalmi probléma! Erős nemzet elsősorban erős családokból áll, az erős családok pedig erős embereket nevelnek!

Elnök: Petrovszki Enikő – [email protected]    

Egészségügyi és Egészségvédelmi Kabinet

Kabinetünk célja a magyar társadalom egészségi állapotának javítása és megóvása! Testi és lelki egészség nélkül nem lehet egy társadalomnak nemzeti jövőképe, ezért kifejezetten fontosnak tartjuk a prevenciót, a hagyományokon alapuló egészségmegőrzést, amelyre a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Feladatunknak tűzzük ki a magyar egészségügyi ellátás és egészségügyi rendszer javítását is! Elutasítjuk az Egészségügyi Világszervezet azon törekvéseit, amelyek centralizálnák és ezáltal egy kézbe helyeznék (a WHO elnökének kezébe) a globális egészségügy irányítását, mert ezzel elvennék az államoktól szuverenitásukat, rákényszerítve a tagországokra a világhatalmi egészségügyi nézeteik és törekvéseik megvalósítását. Számunkra csak a szuverén magyar egészségügy az elfogadható! Létre szeretnénk hozni a független, emberközpontú és egészségtudatos, átlátható, szakmailag elkötelezett, multidiszciplináris egészségügyet. Kabinetünk feladata továbbá az, hogy szakmai alapon készítse elő az egészségüggyel kapcsolatos céljaink megvalósítását. Továbbá, szakmai szempontokat figyelembe véve a külföldi kutatások és tanulmányok során, iránymutatást adjon és megoldási javaslatokat dolgozzon ki egészségvédelmi szempontból!

Elnök: Baranyi László – [email protected] 

Energetikai Kabinet

Az ország energia-biztonságával, energiapolitikai kérdésekkel foglalkoznak. Az alap-energiaellátást, a gáz- és a villamosenergia-hálózat működését figyelemmel kísérik, kiemelten foglalkoznak a Paksi Atomerőmű működésével, üzemidő-hosszabbításával, a Paks II. létesítésével, a nukleáris biztonsággal. Tevékenységeik közé tartozik az energetikával kapcsolatos törvényjavaslatok előkészítése, országgyűlési előterjesztések véleményezése. Javaslatokat terjesztettek elő az atomerőmű kiegészítő hűtésére vonatkozóan, illetve közvilágítási szerződések, közüzemi számlázások vizsgálataival, segítségnyújtással is foglalkoznak. Fontos feladatnak tekintik az energiahatékonysági- és a megújuló energiaforrások alkalmazásával járó rendszerbiztonsági kérdéseket, különösen a napenergia tekintetében, melyet a környezet megóvását előtérbe helyezve, kritikus szemmel vizsgálnak.

Elnök: Pasztorniczky István – [email protected]

Gazdasági és Turisztikai Kabinet

Gazdasági és Turisztikai Kabinetünk (a továbbiakban Kabinet) szakértőinek alapvető célja a magyarság felemelkedéséért küzdő Mi Hazánk Mozgalom politikai céljainak támogatása és e célkitűzések hosszú távú, gazdaságpolitikai megalapozása. Tagjaink különböző területeken szerzett tapasztalattal, valamint kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező gazdasági szakemberek. Kabineti munkánk keretében egyrészről a parlamenti felszólalásokhoz optimalizált elemzéseket és javaslatokat készítünk, másrészről pedig olyan, a választópolgárok felé könnyen tolmácsolható felvetéseket és tömör üzeneteket fogalmazunk meg, amelyek a magyar gazdasági aktualitásokat új oldalról közelítik meg és a kormány gazdasági stratégiáját építő kritikákkal javítják. Aktualizáljuk és fejlesztjük a Mi Hazánk Mozgalom Virradat Programját, a magyarság felemelkedéséért. Ennek érdekében újszerű megközelítésű, szükség esetén korábbi tabukat ledöntő javaslatokat is megfogalmazunk. Kabinetünk tagjai közös, belső hálózati csoport használatával dolgoznak. A Kabinet havonta, minimum egy alkalommal ülésezik, ahol a tagok élőben, vagy videokonferencia keretében vizsgálják- és vitatják meg a szakpolitikai céljaink előrehaladását és hasznosulását. A saját fejlesztésű, több dimenziós feladatmátrixunkban az egyes stratégiai, vagy eseti témaköröket – fontosságuknak megfelelően – politikai célcsoportokhoz és a releváns szakmai területekhez rendeljük. Kabinetünk alapvetően a gazdasági és a pénzügyi területre fókuszál, azonban egyedülálló sajátossága, hogy működése érinti a nemzetgazdaság minden területét, ezért folyamatosan egyeztetünk a Mi Hazánk Mozgalom többi kabinetvezetőjével.

Elnök: Ébl György – [email protected]

Hitéleti és Civilügyi Kabinet

Kabinetünk alapvető célja a Krisztusi értékrend követése. Figyelembe véve, hogy ma már többféle utat ismerünk, amely a Teremtőhöz vezet, legfőbb célunk megvédeni a szeretet normarendszerét az erőszakos, életellenes propagandától.
Hisszük, hogy felelősségvállalással, alázattal és hittel tompítani tudjuk a krízist, amelyet napjainkban megélünk. Mivel hordozzuk az isteni képmást, bennünk van a fénylő, isteni szikra, kötelességünk tevékenyen részt venni a ma dúló szellemi harcban. Tapasztaljuk, hogy már nem elég imádkozni, nem elég a négy fal között ébredettnek vélt tudatállapotban várni az aranykort. Jézus mintájára, aki ostorral űzte ki a kereskedőket a templomból, elérkezettnek látjuk az időt, hogy megvédjük természetest, a normálist, az egyetemes szeretet tervét.
Így fogunk a Mi Hazánk Mozgalom erős tartó oszlopává válni.

Elnök: Bartha Erzsébet – [email protected]

Honvédelmi Kabinet

Megfogalmazza és népszerűsíti a Mi Hazánk Mozgalom álláspontját a haza védelmét önállóan ellátni képes, nemzeti érdekű haderő kifejlesztésében, mely a fő prioritás az idegen megszállásokban való részvétel helyett. Foglalkozik a honvédelmi nevelés lehetőségeivel, a katonai hivatás vonzóvá vételével. Kidolgozott egy, a Mi Hazánk Mozgalom eszmei hátterével összeegyeztethető, koherens honvédelmi programot, melynek részeként sor került az általános hadkötelezettségen alapuló honvédelmi alapkiképzés és önkéntes sorkatonaság alapjainak lefektetésére. A haderőfejlesztés mellett a honvédelem első vonalát jelentő önálló határőrség felállításának ügye is a kabinet feladatkörét képezi. Törvényjavaslatot készít elő és véleményezési feladatot lát el.

Elnök: Novák Előd – [email protected]

Jogi Kabinet

A Jogi kabinet a Mi Hazánk Mozgalom legfőbb jogász-szakmai szervezeti egysége. Tagjai támogatják a Mi Hazánk Mozgalom Elnökségének és országgyűlési képviselőcsoportjának jogalkotási munkáját, határozati- és törvényjavaslatokat készítenek elő, elemzik a Törvényalkotási Bizottság elé terjesztett irományok normarendszert érintő joghatásait, valamint értelmezik a jogszabályokat és az alkalmazási gyakorlatot. A Jogi kabinet szakmai tanácsot ad és jogvédelmet nyújt a teljes szervezet és minden párttag számára, képviseli a Mi Hazánk Mozgalom mint jogi személy érdekeit a közigazgatási-, a polgári- és a büntetőeljárásokban. A kabinet tagjai ezen felül tevékenyen részt vesznek a jogsérelmet szenvedett nemzettársaink egyéni és csoportos érdekeinek képviseletében és általános alapjogvédelmi feladatokat látnak el, alkotmányjogi panaszt és népszavazási kezdeményezést terjesztenek elő. A Jogi kabinet elnöke a Nemzeti Választási Bizottság delegált tagja.

Elnök: dr. Grundtner András – [email protected]

Környezet- és Természetvédelmi Kabinet

A Kabinet a környezet és természet védelmének szolgálatát tűzte ki céljául. Küldetésünk a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása, valamint az erőforrások hatékony felhasználására javaslatok megtétele. Tevékenységünk elsődleges szempontja, hogy a jövő generációi számára megőrizzük és tovább adjuk a gondjainkra bízott társadalmi és ökológiai értékeket.

„Eddig az ember magával a természettel küzdött; mostantól a saját természetével kell megküzdenie.”

(G. D.)

Elnök: Németi Csaba – [email protected]

Közlekedési Kabinet

Kabinetünk tagsága a közlekedés minden területéről érkező szakemberekből áll, így megfelelő válaszokat tudunk adni minden mobilitási problémára, szakmailag megalapozott javaslatokkal támogatjuk a Mi Hazánk elnökségének munkáját. Az autós közlekedés évek óta tartó egyre szigorúbb korlátozását kiemelt célunk megszüntetni. Szándékunkban áll a különböző közlekedési módok hatékony, egymást kiegészítő rendszerének kialakítása, felszámolva a jelenleg tapasztalható koncepciót, mely a különféle közlekedési eszközök használóit egymás ellen uszítja. Célunk a közösségi közlekedés utas- és üzembiztonságának javítása, a közlekedési szabályok életszerűvé alakítása, azok hatékony betartatása.

Elnök:
 Drimál Tibor– [email protected]

 

Külügyi és EU Kabinet

Különböző nyelveket beszélő szakfordítók, tolmácsok, bölcsészek, politológusok az általuk beszélt idegennyelvnek megfelelő külföldi területeken sajtófigyelést végeznek, összegezve, lefordítva közvetítik a kabinetnek. Vizsgálják a Párt külföldön való médiaszereplését, megítélését illetve véleményezik a külföldi eseményeket, állást foglalnak a történésekkel kapcsolatosan, háttérinformációt szolgáltatnak az elnökség részére.

Közleményt, nyilatkozatot, sajtótájékoztatót adnak ki az elnökséggel szoros együttműködésben. A Kabinet feladata a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás külföldi, hasonló ideológiájú politikai erőkkel.

Elnök: Árgyelán János – [email protected]

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Kabinet

Kabinetünk célja, hogy a mezőgazdaságra alapozva -arra építve a gazdaság és ipar több ágát is-, újra felvirágoztassuk a vidéket, hogy utódaink számára egy élhető, prosperáló, környezettudatos, a meglévő értékeinkre támaszkodó jövőt hagyhassunk, mely az önrendelkezésünk és a létbiztonságunk alapja.

Ennek eléréséhez a szakmai elkötelezettség mellett a tudatosság és egy új, fenntartható szemlélet kialakítása elengedhetetlen, hiszen ahogy mottónk is tartja, „Ki mint vet, akképpen arat!”.

Elnök: Dócs Dávid – [email protected]

Munkaügyi Kabinet

Egy organikus, a munkavállaló és munkáltató szövetségén alapuló, valódi munkaalapú szociális állam ideájának talaján állunk. Ennek szellemében küzdünk a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsüléséért, tisztességes béreket, jogokat akarunk mindazok számára, kik értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő munkát végeznek. Mint egyetlen népi alapokkal rendelkező mozgalom segítünk a magyar munkavállalóknak, ha valahol joghátrány éri őket, kiváltképpen a spekulatív kapitalizmus, a globalista nagytőke ellenében. A több millió magyar dolgozó lelki és anyagi jóléte elsőrendű nemzetstratégiai kérdés. Ezért szövetségesünknek tekintünk minden olyan szakszervezetet, mely egyetért velünk, egy olyan országot kell felépítenünk, ahol a magyar dolgozó az első.

Elnök: Lantos János – [email protected]

Nemzetpolitikai Kabinet

Szent célunk a nemzet érdekeinek minél hatékonyabb szolgálata, bármi áron és minden eszköz igénybevételével.

Elnök: Kispalkó Szilveszter – [email protected]

Nyugdíjas Kabinet

A Kabinet célja a Mi Hazánk Mozgalom politikai céljainak támogatása. Feladataink közé tartozik a nyugdíjasok gondjainak, panaszainak figyelemmel követése és az ezzel kapcsolatos javaslattételek megfogalmazása a Mi Hazánk elnöksége felé. Kabinetünk munkája magában foglalja a programalapú anyagok előkészítését a párt szép korúakkal foglalkozó programjához, illetve határozati és törvényjavaslatok kezdeményezését a Mi Hazánk Országgyűlési Képviselőcsoportja felé.

Elnök: Dr. Bognár László – [email protected]

Oktatási és Kulturális Kabinet

Az oktatás és a nevelés kérdéseivel foglalkoznak a kisgyermekkortól a fiatal felnőttekig. Alapértékeik az érdemelvűség és az igazságosság, és olyan tabu kérdésekkel is foglalkoznak, mint az igazságos szegregáció vagy a hazafias nevelés. A kultúra, mint egyéni és közösségi identitásunk meghatározója szintén a kabinet témakörei közé tartozik.

 Elnök: Dúró Dóra – [email protected] 

Önkormányzati Kabinet

A Kabinet feladata az önkormányzatokat érintő ügyek intézésén túl, az önkormányzati képviselők szakmai munkájának a segítése és pártunk leendő önkormányzati képviselő-jelöltjeink felkészítése az önkormányzati választásokra.

Elnök: Pakusza Zoltán – [email protected]

Rendvédelmi Kabinet

A kabinetünk 2021 őszén történt létrejöttének oka a rendvédelmi területet átfogó szakpolitikusi munka, és a MHM rendvédelemmel kapcsolatos alaptéziseinek kidolgozása, valamint a párt rendvédelmi vetületű munkájának és közleményeinek a szakmai jellegű támogatása, képviselete a megfelelő szakmai vagy polgári jellegű fórumokon. Kabinetünk a szakágakat – rendőrség, tűzoltóság, büntetés végrehajtás és civil rendészeti szervezetek – célirányosan kinevezett kabinet alelnökök koordinálásával végzi.

Elnök: Vidó Attila – [email protected]

Sportkabinet

Sportkabinetünk legfőbb feladata, hogy kiharcolja azt a törvényi szabályozást, amely legalább 50%-os állandó magyar állampolgári részvételi arányt ír elő, a pályán lévők között, hiszen az utóbbi években első osztályú csapatsportjainkból kiszorultak fiataljaink. Helyüket külföldiek vették át, sok sportágban mértéktelen arányban, megközelítve a 100%-ot. Fontosnak tartjuk védeni a nemzeti függetlenségünket, megakadályozva a népszerű sportokon keresztül beáramló balliberális érzékenyítési kísérleteket. Határozati javaslatainkat a Parlamentben is előterjesztjük a Mi Hazánk országgyűlési képviselői által.

Elnök: Nagy Attila – [email protected]

Ez az oldal sütiket használ, hogy javítsa az online élményt, lehetővé tegye a tartalom megosztását a közösségi médiában, mérje a weboldal látogatottságát, és az Ön böngészési tevékenysége alapján személyre szabott tartalmakat jelenítsen meg. Ez magában foglalja a keresési eredmények pontosabb megjelenítését, a lényegretörőbb tartalmak és tájékoztató anyagok megjelenítését, a jobb kommunikációt és az oldal teljesítményének javítását.

Elfogadom Bővebben